ระบบรับสมัครนักเรียนใหม่
 
 
 
 
โปรดเลือก
  
ยื่นความจำนง โปรดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อม
เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา


นักเรียนยื่นความจำนง สมัครเรียนคลิกที่นี
ตรวจสอบผลการคัดเลือกคลิกที่นี
กรอกใบมอบตัวคลิกที่นี
 
เจ้าหน้าที่โรงเรียนคลิกที่นี