ระบบงานรับสมัคร
เลือกรายการ
 โปรดเตรียมเอกสารต่างๆให้พร้อม เช่น
สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน นักเรียน บิดา มารดา

นักเรียนยื่นเอกสารประกอบการสมัครเรียน
ตรวจสอบผลการสมัคร-สอบ
กรอกใบมอบตัว


Copyright © 2016 Computer Engineering Co.,Ltd. All rights reserved.